BÀI 2: XUẤT GIÁ TRỊ RA TRÌNH DUYỆT

Để xuất dữ liệu ra trình duyệt chúng ta sử dụng các hàm hàm sau:

– Hàm echo();

Cú pháp:

echo (<thông tin>); //hoặc

echo <thông tin>;

Trong đó: Thông tin có thể là hằng, biến hay biểu thức.

Ví dụ 2.1: Xuất nội dung lên trình duyệt với hàm echo

1 <?php
2 echo “Lập trình Web”;
3 echo (“Lập trình Web”);
4 ?>

– Hàm print();

Cú pháp:

print(<thông tin>); hoặc

print <thông tin>;

Trong đó: Thông tin có thể là hằng, biến hay biểu thức.

Ví dụ 2.2: Xuất nội dung lên trình duyệt với hàm print

1 <?php
2 print “Lập trình Web”;
3 print (“Lập trình Web”);
4 ?>

– Hàm print_r() dùng để xuất mảng ra trình duyệt

Cú pháp:

print_r(<Kiểu mảng>);

Trong đó: + Thông tin có thể là hằng, biến hay biểu thức.

Ví dụ 2.3: Xuất mảng lên trình duyệt với hàm print_r()

1 <?php
2 $a=array(‘Lập’, ‘trình’,’Web’);
3 print_r($a);
4 ?>

BÀI 1: CÚ PHÁP PHP

Để tiện cho server hiểu được chỗ nào là ngôn ngữ HTML, chỗ nào phải thực hiện các lệnh trong PHP, Một số cú pháp

Dạng chuẩn

<?php //Mã lệnh ?>

Dạng ngắn gọn

Để sử dụng được dạng này phải cấu hình lại hệ thống(php.ini)

<? //Mã lệnh ?>

Dạng giống với ASP

Để sử dụng được dạng này phải cấu hình lại hệ thống(php.ini)

<% //Mã lệnh %>

Dạng gọi một ngôn ngữ kịch bản

//Mã lệnh

Mặc dù có 4 cách thể hiện. Nhưng đối với 1 lập trình viên có kinh nghiệm thì việc sử dụng cách 1 vẫn là lựa chon tối ưu.

Ví dụ:

<p><?php echo “Hello World”; </p>